Loading...

1. บทนำ

เว็บไซต์ Coconutt. เป็นเว็บไซต์จัดการการนัดหมาย คำนึงถึงมาตราการปกป้อง. ข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัทฯ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Coconutt. เท่านั้น

เว็บไซต์ Coconutt. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“ผู้ใช้บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่เว็บไซต์ Coconutt.  เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ Coconutt. และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบให้ผ่านเว็บไซต์ Coconutt.  ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับเว็บไซต์ Coconutt.  การใช้เว็บไซต์ Coconutt. หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้เว็บไซต์ Coconutt. รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ {ขออีเมลของลูกค้าที่ไว้ใช้รับเรื่อง)

เว็บไซต์ Coconutt. ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ Coconutt.

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

2.1 การรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง :

   • เว็บไซต์ Coconutt.
   • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ)

2.2 ประเภทของข้อมูล

“ข้อมูล” ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนตัว” ได้แก่ ข้อมูล หรือ การรวมกันของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับท่าน สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้งาน และเพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้  :

   • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส และไอพี แอดเดรส 

   • ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้บริการของเราที่ได้จัดส่งให้แก่เรา เช่น ข้อมูลวันและเวลาว่างของบริการเพื่อใช้จองคิวนัดหมาย 

   • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ พื้นที่ให้บริการ และข้อมูลสาธารณะ

“ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ”  ได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิคที่เรามีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางการใช้งานหรือทางคุกกี้ซึ่งรวมถึง:

   • ข้อมูลเกี่ยวกับ Line Account และซอฟต์แวร์อื่นๆ ซึ่งท่านใช้และวิธีการที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้:

   • ในขณะที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิกเว็บไซต์ Coconutt. หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Coconutt. ของเรา

   • เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา

   • เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3.2 เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ดังต่อไปนี้:

   • เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Coconutt. เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง (เช่น Apple IDFA หรือ Android Advertising ID) และข้อมูลที่ชี้เฉพาะถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

3.3 หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น 

   • คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

4. การใช้คุกกี้และบริการอื่นๆ

Coconutt. ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจ เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ จดจำคุณและวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Coconutt. เช่น Google Analytics เป็นต้น

เมื่อมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Coconutt. อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

4.1 วิธีการยกเลิกการใช้คุกกี้

การยกเลิกการใช้คุกกี้ หากคุณนำคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต์และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้ของคุณ

การลบคุกกี้จาก Google Chrome 

   1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์

   2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม แล้วเลือก การตั้งค่า

   3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง

   4. ในส่วน “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์

   5. คลิกคุกกี้ ดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด นำออกทั้งหมด

   6. ยืนยันโดยคลิกล้างทั้งหมด

การลบคุกกี้จาก Firefox

   1. เปิด Firefox

   2. ที่หน้า Firefox ให้คลิกเปิดเมนู จากนั้นคลิกเลือก ตัวเลือก

   3. ที่หน้าต่าง ตัวเลือก ให้เลือกหัวข้อ “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” แล้วภายใต้ “ประวัติ” ทำการคลิก ล้างประวัติล่าสุดของคุณ

   4. ได้หน้าต่าง ล้างประวัติทั้งหมด 

   5. ในส่วนของช่อง ช่วงเวลาที่จะล้าง แนะนำให้เลือก ทั้งหมด หรือเลือกตามที่ต้องการ

   6. เลือกสิ่งที่ต้องการลบ ตามด้วยคลิก ล้างตอนนี้

การลบคุกกี้จาก Internet Explorer

   1. ใน Internet Explorer ให้เลือกปุ่ม เครื่องมือ

   2. แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย จากนั้นเลือก ลบประวัติการเรียกดู

   3. เลือกกล่องเครื่องหมาย คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ 

   4. ยืนยันการ ลบ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Coconutt. จะไม่เผยแพร่หรือขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เว็บไซต์ดำเนินการให้ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เว็บไซต์ Coconutt. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้การใช้งานบนเว็บไซต์ Coconutt. ของเรามีความปลอดภัย ราบรื่น สะดวก มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการให้บริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   • เพื่อระบุตัวตนของท่าน

   • เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน

   • เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

   • เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้

   • เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา และพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

7.การเก็บรักษาข้อมูลและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

(ตัวอย่าง)

 7.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ Coconutt. โดยไม่จำเป็นต้องบอกว่าผู้ใช้บริการเป็นใคร หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

 7.2 ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์เบอร์ดูดี จึงได้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เว็บไซต์ Coconutt. มีการทดสอบ และปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดูแลและปลอดภัยที่สุด

 7.3 ระยะเวลาการเก็บข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ตราบเท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราหรือตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งโดยปกติเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากนับตั้งแต่เมื่อมีการปิดหรือลบบัญชีผู้สมาชิกหรือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว เราจะลบหรือลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา

8. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

(ตัวอย่าง)

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้

9. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

(ตัวอย่าง)

ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือดำเนินการภายนอกประเทศ โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปดำเนินการประมวลผลในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลส่วนกลางของเรา Coconutt.  จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 

10. ผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ Coconutt. หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทาง Coconutt. เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ Coconutt. จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทางเว็บไซต์ Coconutt.  ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน 

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

(ตัวอย่าง)

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ “PDPA” ให้สิทธิบางประการแก่บุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เรายินดีที่จะเสนอ ความโปร่งใสและการเข้าถึงการควบคุมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิเหล่านั้น ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิที่ได้มอบให้แก่แต่ละบุคคลมีดังนี้:

   • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา 

   • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

   • สิทธิในการแก้ไข : สิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

   • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

   • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

   • สิทธิในการคัดค้าน

    • สิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ;

    • สิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง;

   • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้ 

   • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

12 . ช่องทางการติดต่อ

หากมีปัญหา ข้อกังวล ข้อร้องเรียน และ/หรือความประสงค์ที่จะทำตามสิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเรา คุณอาจใช้สิทธิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเรา หรือกระทำตามสิทธิได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราที่

(ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ติดต่อการจัดส่งเอกสาร เบอร์โทรติดต่อ หรือลิงก์ที่ไปยังหน้ายกเลิกการเป็นสมาชิก)

ฝ่ายจัดการดูแลข้อมูลของเว็บไซต์ Coconutt.   จะดำเนินการตามคำขอตามสิทธิ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ตัวอย่าง)

เว็บไซต์ Coconutt.  ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ดังนั้น เว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Coconutt.  เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว็บไซต์ Coconutt. จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้ 

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  {วันที่เปิดใช้เว็บวันแรก}